ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"
Основно училище в град Карлово

Ден на розовата фланелка, съвместно с МКБППМН - Община Карлово

На 26.02.2021 г. в ОУ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ " град Карлово съвместно с МКБППМН - Община Карлово се проведоха инициативи свързани с " ДЕНЯ НА РОЗОВАТА ФЛАНЕЛКА". За организацията на мероприятието в училище основен принос има г-жа Красимира Августинова, училищен психолог. В инициативите активно се включиха учениците и класните ръководители на 1 "а" клас, 4 "в" клас и 4 "а" клас. Във всички класове, които са в присъствена форма на обучение, бяха раздадени брошури и беше разговаряно по темите, свързани с тормоза и насилието в училище и извън него. Специално внимание беше обърнато на Кибер тормоза, който в ситуация на ОРЕС е много актуален.
Благодарности на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Община Карлово за предоставените материали.