ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"
Основно училище в град Карлово
Обучение в електронна среда от разстояниеУченически униформи

Обучение в електронна среда от разстояние

Уважаеми родители,

във връзка с влезлите в сила изменения на ЗПУО и възможността за обучение в електронна среда от разстояние (ОЕСР), следва да се запознаете с приложената документация за преминаване в дневна форма на обучение от разстояние в електронна среда.

Обучението на учениците, заявили намерение за обучение в електронна среда от разстояние ще се осъществява в асинхронен и синхронен режим в електронната платформа - Microsoft Teams. Информация за седмичното разписание на часовете за синхронно обучение ще се получава от класния ръководител на паралелката, в която учи ученикът/ученичката.

Заявлението и приложените към него документи, може да изтеглите от прикачените файлове и да подадете на електронната поща на училището, както следва: ou_kiril_metodii_karlovo@mail.bg  

 

Уважаеми родители,

в изпълнение на дадените Указания за подготовка за осигуряване на условия за обучение в електронна среда от разстояние (ОЕСР) от МОН за  организиране на обучение в електронна среда от разстояние (ОЕСР), във връзка с подготовката за осигуряване на условия за обучение в електронна среда от разстояние (ОЕСР), в т.ч. и за отделни ученици, които са в случаите, когато ученик или родител по чл. 12, ал. 2 от ЗПУО е подал заявление за обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние Ви обръщаме внимание, че съгласно чл. 8, ал. 8 от Закона за закрила на детето, родителите, настойниците, попечителите или други лица, които полагат грижа за дете, са длъжни да не оставят без надзор и грижа за децата до 12 - годишна възраст, ако с това се създава опасност за тяхното физически, психическо и нравствено развитие.