ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"
Основно училище в град Карлово

I КЛАС

I КЛАС - 4 паралелки по 22 ученика

 

УЧИЛИЩЕТО ПРЕДЛАГА

Избираеми учебни часове - БЕЛ - 1 час седмично; Хореография - 2 часа седмично; Изобразително изкуство - 2 часа седмично.

 

Факултативни часове - Околен свят - 2 часа; Музика - 2 часа; Изобразително изкуство - 2 часа.

 

Заповед на Директора на училището за прием на ученици в I и V класове.

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ В ПЪРВИ КЛАС:

  • Заявление за прием в първи клас - по образец;
  • Заявление за записване в първи клас - по образец;
  • Удостоверение за раждане на детето (оригинал или копие), необходимо за сверяване на посочените в заявлението данни;
  • Удостоверение за завършена подготвителна група – оригинал.
  • Копие на документ за настоящ адрес на родителите;
  • Документ от регионалния екип за подкрепа, за личностно развитие на децата със СОП - за детето, кандидатстващо за прием;
  • Копие от експертно решение на РЕЛК, ДЕЛК или НЕЛК за дете с трайни увреждания над 50% (оригинал за сверяване)
  • Копие от актове за смърт на родетелите (оригинал за сравняване)
  • Писмена декларация на родителя, с която удостоверява, че детето не е посещавало подготвителна група /ако е приложимо/;
  • Копие от документ за настойник, пълномощник /ако е приложимо/;