ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"
Основно училище в град Карлово

ПРОЕКТ BG05M20P001-2.011-00001 "ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ"

Утърдени групи за учебната 2019/2020 година по Проект BG05 М20P001 – 2.011 – 0001 „Подкрепа за успех“

I.  Дейност 3. Осъществяване на обща подкрепа за личностно развитие на учениците в съответствие с чл. 17 и 27 от Наредбата за приобщаващо образование чрез допълнително обучение по учебни предмети за превенция на обучителни затруднения и/или за преодоляване на системни пропуски при усвояването на учебното съдържание, както и към допълнителни дейности, които са пряко насочени към преодоляване на обучителни затруднения по определени предмети за учебната 2019/2020 г.

Група за допълнително обучение по математика с ръководител Ирина Стоянова Иванова

 

II.   Дейност 5. Осъществяване на обща подкрепа чрез осигуряване на занимания по интереси за стимулиране на творческите изяви и за повишаване на мотивацията за учене – за учениците от училищата с по-ниска концентация на ученици в риск от ранно отпадане за учебната 2019/2020 година

Група „Математическа академия – 5” с ръководител Лилия Николова Гиздова