ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"
Основно училище в град Карлово

Документи

Допълнителен час по физическо възпитание и спорт - Заявление

Целодневна организация на учебния ден - Заявление

Избираеми учебни часове/Факултативни учебни часове - Заявление

Бланка-проект React-EU

............................................................

Утвърдено седмично разписание за първи срок

Времетраене на учебните часове и междучасия

ПЛАН за работата на Училищната комисия по безопасност на движението по пътищата

График за класни и контролни работи I срок

График за провеждане на консултации и срещи с родители

Училищни учебни планове 1-4 кл.

Училищни учебни планове 5-7 кл.

Годишен план за дейността на ОУ "Св.Св. Кирил и Методий" гр.Карлово

Организация на учебния ден

Правилник за дейността и устройството на ОУ "Св.Св Кирил и Методий"

Стратегия за развитие на училището през периода 2024 - 2029 година

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на децата и учениците от уязвимите групи

Мерки за повишаване качеството на образованието

Утвърден бюджет 

Етичен кодекс

Учебници и учебни помагала

Спортен календар на училището

Годишна училищна програма за ЦОУД

Правилник за безопасни условия на труд

Правилник за вътрешния ред в училище

План за квалификационната дейност в училище