ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"
Основно училище в град Карлово

Документи

Допълнителен час по физическо възпитание и спорт - Заявление

Целодневна организация на учебния ден - Заявление

Избираеми учебни часове/Факултативни учебни часове - Заявление

............................................................

Седмично разписание на часовете за първи срок 

Училищни учебни планове 

Годишен план за дейността на ОУ "Св.Св. Кирил и Методий" гр.Карлово

Организация на учебния ден

Правилник за дейността и устройството на ОУ "Св.Св Кирил и Методий"

Стратегия за развитие на училището през периода 2020 - 2024 година

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на децата и учениците от уязвимите групи

Мерки за повишаване качеството на образованието

Утвърден бюджет 

Етичен кодекс

Учебници и учебни помагала

График за провеждане на консултации и срещи с родители

График за класни и контролни работи I срок