ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"
Основно училище в град Карлово

Документи

Допълнителен час по физическо възпитание и спорт - Заявление

Целодневна организация на учебния ден - Заявление

Избираеми учебни часове/Факултативни учебни часове - Заявление

............................................................

Седмично разписание на часовете за първи срок 

Училищни учебни планове 

Годишен план за дейността на ОУ "Св.Св. Кирил и Методий" гр.Карлово

Организация на учебния ден

Правилник за дейността и устройството на ОУ "Св.Св Кирил и Методий"

Стратегия за развитие на училището през периода 2016 - 2020 година

Годишна училищна програма за целодневната организация на учебния ден

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на децата и учениците от уязвимите групи