ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"
Основно училище в град Карлово

Форми на обучение

Дневна форма
Училищното обучение в ОУ “Св. Св. Кирил и Методий”се осъществява в дневна форма, прието с Протокол №9/14.09.2023 г. на ПС.

Дневната форма на обучение се организира за паралелки  в учебни часове през учебния ден и включва обучението на учениците по учебни предмети.

В дневната форма на обучение се включват и дейностите по целодневна организация на учебния ден, спортните дейности и часа на класа.

 

Самостоятелна форма

Самостоятелната форма на обучение включва самостоятелна подготовка и изпити за определяне на годишни оценки по учебните предмети от училищния учебен план.